Get Adobe Flash player


alt

 

altผู้ที่มีรัตนตรัยเป็นสรณะ เป็นที่พึ่งของชีวิต ควรปฏิบัติกิจวัตรนี้ เพราะเป็นหน้าที่ของชาวพุทธ และ...

๑. เป็นการรักษาธรรมเนียม ประเพณีที่ดีให้คงอยู่

๒. เป็นการแสดงความเคารพบูชาพระรัตนตรัย

๓. เป็นการเชื่อมสามัคคีในหมู่คณะ ครบไตรทวาร

๔. เป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน

๕. เพื่อฝึกกายใจให้เข็มแข็งอดทน

๖. เพื่อดำรงรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้

๗. เพื่ออบรมจิตใจให้สะอาด สงบ สว่าง

๘. เพื่อฝึกจิตให้เกิดสมาธิ ไม่ฟุ่งซ่าน

๙. เพื่อเป็นการทบทวนพระพุทธพจน์


altประโยชน์ของการไหว้พระสวดมนต์...

 

๑. เป็นการเสริมสร้างสติปัญญา

๒. เป็นการอบรมจิตใจให้ประณีตและมีคุณธรรม

๓. เป็นสิริมงคล แก่ชีวิตตน และ บริวาร

๔. เป็นการฝึกจิตใจให้มีคุณค่าและมีอำนาจ

๕. ทำให้มีความเห็นถูกต้องตามหลักพุทธศาสนา

๖. เป็นการรักษาศรัทธาปสาทะของสาธุชนไว้

๗. เท่ากับได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแม้ปรินิพพานแล้ว

๘. เป็นเนตติของอนุชนต่อไป

๙. เป็นบุญกิริยา เป็นวาสนาบารมี เป็นสุขทางใจ

 

alt

THAILAND

Sweden Time

Thailand Time

GooGle Translate

enfrdeitptruessv

วีดีโอธรรมะ

Copyright © 2017. Wat Santinivas, Almvägen 11, 136 71 Vendelsö, Sweden วัดสันตินิวาส สวีเดน