Get Adobe Flash player

ประวัติวัดสันตินิวาส
     เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ พระอาจารย์คณะหนึ่งเดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่กรุงสตอกโฮล์ม ท่านได้อบรมธรรมะปฏิบัติแก่ญาติโยมโดยสอนให้รู้จักรักษาศีล นั่งสมาธิเจริญภาวนา มีกลุ่มชนชาวไทยและชาวสวีเดน เกิดความศรัทธา จึงรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นสมาคม โดยได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมายของประเทศสวีเดน เริ่มต้นกิจกรรมโดยการเช่าสถานที่ เพื่อ ทำบุญตักบาตร - ฟังธรรม - ทำวัตรสวดมนต์ และได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดป่าโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก มาอบรมธรรม สอนสมาธิภาวนา ให้กับผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ    โดยมี

     คุณกนกแก้ว สุทธิวิเศษ เป็นประธาน คนแรก

     ประธานคนที่ สอง คือ คุณนงนิตย์ วิดมาร์ค

     ประธานที่ สาม คุณ อัมพร ทูโน่ เป็นผู้ทำเรื่องขอนิมนต์พระมหาวิรัติ และพระพฤหัส มาประจำชั่วคราว ซึ่งทางสมาคมได้เช่าอพาร์ทเม้นท์ให้เป็นที่พัก และทำกิจกรรมทางศาสนา ต่อมาคุณอัมพร ทู่โน่ และคณะกรรมการได้กราบอาราธนา พระเดชพระคุณ พระกวีวรญาณ เลขานุการสำนักฝึกอบรมพระธรรมยุตสายต่างประเทศ มาดูงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสวีเดน และท่านได้เมตตาตั้งชื่อ ให้ใหม่ว่า วัดไทย สตอกโฮล์ม เพื่อเป็นชื่อไว้ใช้ชั่วคราวก่อน

ต่อมาคุณอัมพร ได้อาราธนานิมนต์พระอาจารย์ฟ้าหย่อน และ พระอาจารย์มานะ ซึ่งเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศมาปฏิบัติศาสนกิจและจำพรรษา ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ (1999)

     ประธานคนที่ สี่ คือ คุณมยุรี พัฒนจินดา ได้ปรึกษากับพระอาจารย์ทั้งสองและคณะกรรมการ ถึงเวลาที่ชาวพุทธในประเทศสวีเดนควรจะมีวัดเกิดขึ้นอีกแห่ง แต่สมาคมยังมีเงินไม่เพียงพอที่จะซื้อบ้านและที่ดิน

     คุณมนตรี ศะศิวนิช ซึ่งเป็นผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา ได้เป็นผู้คำประกันการซื้อบ้านสองหลังและที่ดิน จำนวน 4,520 ตรม. Almvägen 11, 136 71 Haninge ในราคา 1,360,000 โครน ได้ย้ายเข้ามาอยู่เมื่อ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ( 1999) และได้รับแต่งตั้งให้เป็นวัดในปีเดียวกัน เมื่อมีสถานที่ปฏิบัติศานกิจแน่นอนแล้ว ทางคณะกรรมการมีความประสงค์จะเปลี่ยนชื่อวัดใหม่ให้มีความหมายในทางธรรมจึง ได้กราบเรียนปรึกษาพระเดชพระคุณพระกวีวรญาณ

     เพื่อเป็นศิริมงคลยิ่งขึ้นท่านเจ้าคุณได้กราบเรียนเสนอ พระเดชพระคุณ พระญาณวโรดม เลขาธิการคณะธรรมยุต และกรรมการมหาเถรสมาคม ตั้งชื่อให้ใหม่เพื่อให้มีความหมายในทางธรรมและตรงกับสถานที่ พระเดชพระคุณได้เมตตาตั้งชื่อให้ใหม่ว่า   " วัดสันตินิวาส " ซึ่งมีความหมายว่า ที่อยู่ หรือ ดินแดนแห่งความสงบ
     ปัจจุบันมีเจ้าอาวาส คือ พระครูประกาศพุทธญาณ เป็นประธานสมาคมโดยตำแหน่ง พร้อมทั้งได้มีการแก้ไขระเบียบการเพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานของมูลนิธิวัดสันตินิวาส เป็นหน่วยงานของวัดฝ่ายสนับสนุน และจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ในการสร้างวัดสันตินิวาสมีคณะกรรมการบริหารจำนวน ๑๑ ท่าน มีพระสงฆ์ ๓ รูป ฆราวาส ๘ คน

THAILAND

Sweden Time

Thailand Time

GooGle Translate

enfrdeitptruessv

วีดีโอธรรมะ

Copyright © 2017. Wat Santinivas, Almvägen 11, 136 71 Vendelsö, Sweden วัดสันตินิวาส สวีเดน