Get Adobe Flash player

     มูลนิธิวัดสันนิวาส ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่ 26 เดือน กันยายน พศ.2548 โดยคุณมนตรี ศะศิวนิช และคุณมยุรี พัฒนจินดา ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับสถานะของวัดตามกฏหมายประเทศสวีเดน เป็นการสร้างความมั่นคงให้แก่วัดยิ่งขึ้น โดยมีพระครูประกาศพุทธญาณ เจ้าอาวาสเป็น ประธานมูลนิธิโดยตำแหน่ง ชื่อว่า มูลนิธิวัดสันตินิวาส มีคณะกรรมการบริหารปัจจุบันจำนวน ๘ ท่าน มีพระสงฆ์ ๓ รูป ฆราวาส ๕ คน

    คณะกรรมการบริหารมูลนิธิวัดสันตินิวาส
      1 พระครู ประกาศพุทธญาณ  (ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิวัดสันตินิวาส)
      2 พระ บุญซี อกิญจโณ     (รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิวัดสันตินิวาส)
      3 พระ กิติศักดิ์ กัลยาโณ    (กรรมการบริหารมูลนิธิวัดสันตินิวาส)
      4 คุณอารักษ์ ชินประหัษฐ์    (กรรมการบริหารมูลนิธิวัดสันตินิวาส)
      5 คุณสมพราว Bergström  (เลขามูลนิธิวัดสันตินิวาส)

      6 คุณพจนา บุคท์         (เหรัญญิกมูลนิธิวัดสันตินิวาส)
      7 คุณสมจิตร Hellström   (กรรมการบริหารมูลนิธิวัดสันตินิวาส)
      8 คุณกมลวรรณ Lenerhard (กรรมการบริหารมูลนิธิวัดสันตินิวาส)

    มูลนิธิวัดสันตินิวาส ณ สตอคโฮล์ม  ตราระเบียบการ

    1. ชื่อมูลนิธิ   ชื่อมูลนิธิคือ มูลนิธิวัดสันตินิวาส ณ สตอคโฮล์ม

    2. วัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิ    มูลนิธิวัดสันตินิวาส ณ สตอคโฮล์ม(มูลนิธิ) มีวัตถุประสงค์หลักโดยมีเจตจำนงเพื่อสร้างสรรค์ จรรโลงผลประโยชน์ต่อส่วนรวม นั้นคือสถาปนาวัดของพระพุทธศาสนาขึ้นมาที่สตอคโฮล์ม ณ Almvägen11,136 71 Haninge. วัดแห่งนี้จะเป็นสถานที่พำนักของพระภิกษุสงฆ์ เพื่อปฎิบัติ ศาสนกิจปฎิบัติธรรมตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วัดแห่งนี้ จะต้อง ได้รับการดูแลรักษาตามกฎระเบียบธรรมเนียมประเพณีของวัดในพุทธศาสนา และสนับสนุน การเผยแผ่สอนธรรมตามหลักคำสั่งสอนของศาสนาพุทธ(ต่อบุคคลโดยทั่วไป) โดยไม่มีการ จำกัดศาสนาใดๆ สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาให้เป็นจุดศูนย์รวมของปวงชนชาวไทย และชาว พุทธชาติอื่นๆในประเทศสวีเดน พร้อมทั้งเป็นจุดศูนย์รวมต่อการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ตามหลักของศาสนาพุทธ (ไทย สายเถรวาท) และปฎิบัติตามครรลองวัฒนธรรมประเพณีไทย ในขณะเดียวกันก็เผยแผ่ธรรมคำสั่งสอนตามหลักพุทธศาสนาในประเทศสวีเดน รวมทั้งประเทศที่ใก้ลเคียงนี้อีกด้วย วัดคือศาสนมณฑลที่จะต้องเปิดเพื่อทุกคนที่มีความเลื่อมใสศรัทธานับถือในหลักธรรมคำสั่งสอนของพุทธศาสนา และร่วมสนับสนุนเพื่อให้วัตถุประสงค์หลัก (ของมูลนิธิ)นี้นำไปสู่ความสำเร็จ

    3. การบริหาร   คณะกรรมการบริหารมูลนิธิมีจำนวนอย่างน้อย 5 คน และอย่างมาก 9 คน และในจำนวน 3 ใน  5 หรือ 9 คนนี้ จะต้องเป็นพระสงฆ์ของวัดสันตินิวาส คณะกรรมการบริหารมูลนิธิจะดำรง ตำแหน่งปฎิบัติหน้าที่ตลอดไปโดยไม่มีเวลากำหนด ถ้ากรรมการบริหารมูลนิธิคนใดพ้น ออกไปจากตำแหน่งหน้าที่ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิจะต้องคัดเลือกแต่งตั้งคนใหม่ขึ้นมาแทน ตำแหน่งคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ คือตำแหน่งของความเชื่อถือและไว้วางใจ ดังนั้น คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโดยเสียงข้างมาก มีหน้าที่โดยความชอบธรรมที่จะปลด คณะกรรมการคนใดคนหนึ่งทันที ถ้าคณะกรรมการคนนั้นกระทำผิดต่อหน้าที่ หรือแสดงออกถึงความไร้ศักยภาพต่อการร่วมบริหารมูลนิธิ

    4. คณะกรรมการบริหารมูลนิธิร่วมกันคัดเลือกตำแหน่งประธาน และรองประธานมูลนิธิเป็นก ภายในโดยเฉพาะตำแหน่งประธานมูลนิธิจะต้องเป็นเจ้าอาวาสของวัดสันตินิวาสโดยตำแหน่ง คณะกรรมการบริหารมูลนิธิจะสรรหาคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้ามาปฎิบัติหน้าที่อื่นๆตาม ความจำเป็น (เช่นตำแหน่งผู้ตรวจบัญชี หรือที่ปรึกษาของมูลนิธิ)

    5. คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ สมควรจะได้รับค่าใช้จ่ายเป็นการตอบแทน ถ้าคณะกรรมการคน นั้นได้ออกค่าใช้จ่ายส่วนตัวไปต่อการปฎิบัติหน้าที่ของมูลนิธิโดยตรง

    6. คณะกรรมการบริหารมูลนิธิมีที่ทำการอยู่ในเขตสตอคโฮล์ม

    7. คณะกรรมการบริหารมูลนิธิแต่งตั้งคนหนึ่งคนใด หรือหลายคนให้มีสิทธ์ เบิก-จ่าย หรือรับเงิน ของมูลนิธิได้

    8. ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ จะต้องเรียกประชุมคณะกรรมการเมื่อถึงเวลาต้องการ ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ การเรียกประชุมนี้กระทำได้โดยการแจ้งด้วยวาจา หรือแจ้ง โดยทางลายลักษณ์อักษร

    9.การลงมติใดๆ ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิได้นั้น ก็ต่อเมื่อมีจำนวนคณะกรรมการเข้าร่วม ลงมติอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง ของคณะกรรมการทั้งหมด โดยการนับตามมติเสียงข้างมากเป็นการ ตัดสิน ถ้าไม่มีข้อบ่งไว้ในระเบียบการอื่นๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานเป็นผู้ตัดสิน

   10.การประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิทุกครั้งจะต้องมีการลงบันทึกการประชุม(Protokoll) ทุกครั้งไป ประธานคณะกรรมการมูลนิธิจะต้องตรวจสอบบันทึกการประชุมนั้น โดยร่วมกัน กับผู้ตรวจสอบคนอื่นๆที่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิเลือกขึ้นมา(เป็นผู้ช่วยตรวจสอบบันทึก การประชุม) จากการประชุมทุกครั้งไป

บันทึกการประชุมจะต้องมีเลขเรียงลำดับประจำทุกครั้ง และจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นระบบอย่าง ปลอดภัย บันทึกการประชุมจะต้องเขียนเป็นภาษาสวีดิช(ภาษาทางราชการของมูลนิธิฯ) และ สามารถแปลทั้งหมดหรือลดย่อลงเป็นภาษาไทยหรือภาษอื่นๆได้

   11. บัญชีและการตรวจสอบบัญชี เพื่อมูลนิธิจะได้มีระบบการบัญชีที่ถูกต้องสมบูรณ์แบบ การนับบัญชีนั้นควรเป็นไปตามการ สิ้นสุดของปีตามปฎิทินกำหนด คณะกรรมการบริหารมูลนิธิจะต้องเขียนรายงานการบริหาร ประจำปี และรายงานบัญชีงบดุลประจำปีที่ผ่านมา ก่อนวันที่ 1 มีนาคม(ทุกปี)

   12.คณะกรรมการบริหารมูลนิธิแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีของมูลนิธิขึ้นมาหนึ่งคนหรือมากกว่า ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการบริหารมูลนิธิมีหน้าที่มีความชอบธรรมต่อการปลดผู้ตรวจสอบ บัญชีพ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจสอบบัญชี(ของมูลนิธิ)อีกด้วย

   13. การเปลี่ยนแปลงตราระเบียบการมูลนิธิ  การเปลี่ยนแปลงตราระเบียบการมูลนิธิ ต้องได้รับการลงมติของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ อย่างเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้โดยการเปลี่ยนแปลงตราระเบียบการนั้น จะต้องไม่ขัดกับวัตถุประสงค์ หลักและเจตจำนงของมูลนิธิ ตามตราระเบียบการของมูลนิธิที่ได้ตราไว้สตอคโฮล์ม วันที่ 23 ตุลาคม คศ. 2005มูลนิธิวัดสันตินิวาส ณ สตอคโฮล์มคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ

    กิจกรรมในการเผยแผ่

      1.เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคม จัดทำวารสาร - ซีดี เพื่อการประชาสัมพันธ์ และการเผย แผ่ธรรมะ

      2.จัดบวชเนกขัมมะ-ปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

      3.ทำวัตรสวดมนต์-นั่งสมาธิ ประจำทุกวัน

      4. กิจกรรมในการจัดงานหารายได้ประจำปี

         เดือน เมษายน จัดงานผ้าป่าสงกรานต์

         เดือน สิงหาคม จัดงานผ้าป่าฤดูร้อนประจำปี

         เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน จัดงานกฐิน

         เดือน พฤศจิกายน จัดงานประเพณีลอยกระทง

    โครงการปัจจุบันและสืบเนื่องต่อไปในอนาคต

       1. กำลังทำโครงการก่อสร้าง โบสถ์ ศาลา, กุฏิ,ที่พักญาติโยม,โรงครัว,ห้องนำ -ห้องสุขา,ห้องพัสดุ,สำนักงาน,ในปีพศ. 2549 ได้จัดสร้างที่พักพระสงฆ์ขึ้นอีกหนึ่งหลัง

       2. ซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก 20ไร่ ปัจจุบันมีเนื้อที่รวมทั้งหมด 22.5ไร่

       3. โครงการสนุบสนุนในการสร้างวัดใหม่ ในประเทศ - นอกประเทศ

       4. จัดหากองทุนจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเป็นรายเดือนโดยการหักจากบัญชีธนาคาร หรือบริจาคตามสะดวก

    กิจกรรมพิเศษ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

       1. จัดกิจกรรมนอกสถานที่ร่วมกับภาครัฐ หรือเอกชน เช่น งานของสถานทูต, งานของสมาคม, งานของคอมมูน, และอื่นๆ

       2. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ทั้งใน-นอกประเทศ

       3. การสังคมสงเคราะห์ให้การสนุบสนุนแก่ วัด, องค์กรเอกชน, หน่วยราชการ, บุคคล ฯลฯ

THAILAND

Sweden Time

Thailand Time

GooGle Translate

enfrdeitptruessv

วีดีโอธรรมะ

Copyright © 2017. Wat Santinivas, Almvägen 11, 136 71 Vendelsö, Sweden วัดสันตินิวาส สวีเดน