Get Adobe Flash player

คณะกรรมการบริหารสมาคมวัดสันตินิวาส

       1.พระครู ประกาศพุทธญาณ        ประธานกรรมการบริหารสมาคมวัดสันตินิวาส
        
2.พระบุญซี อกิญจโณ                 รองประธานกรรมการบริหารสมาคมวัดสันตินิวาส
        
3.พระกิติศักดิ์ กัลยาโณ               รองประธานกรรมการบริหารสมาคมวัดสันตินิวาส
        
4.คุณสัมฤทธิ์ สมบูรณ์                 รองประธานกรรมการบริหารสมาคมวัดสันตินิวาส
        
5.คุณพจนา บุคท์                         เหรัญญิกสมาคมวัดสันตินิวาส
       
 6.คุณสมพราว  Bergström          เลขามูลนิธิวัดสันตินิวาส
        
7.คุณเบญจพร  Virtanen              กรรมการบริหารสมาคมวัดสันตินิวาส
        
8.คุณลำดวน นวลเกตุ                   กรรมการบริหารสมาคมวัดสันตินิวาส
        9.คุณเทียม Virtanen                    กรรมการบริหารสมาคมวัดสันตินิวาส
       10.
คุณบุญรักษ์ สีนาลา                  กรรมการบริหารสมาคมวัดสันตินิวาส
       11.
คุณทองศรี  โสมนัส                  กรรมการบริหารสมาคมวัดสันตินิวาส
       12. คุณพิศไหม  อินทร์อุดม           กรรมการบริหารสมาคมวัดสันตินิวาส
       13. คุณทองขัน Hedengran          กรรมการบริหารสมาคมวัดสันตินิวาส
       14. คุณถุง หวังวิงกลาง                  กรรมการบริหารสมาคมวัดสันตินิวาส
       15. คุณจันทรา (แอ๋ว)  สิมาโน        กรรมการบริหารสมาคมวัดสันตินิวาส
       16. คุณประทีป (ทิพย์) เบาขุนทด   กรรมการบริหารสมาคมวัดสันตินิวาส
       17. คุณนารีรัตน์                              กรรมการบริหารสมาคมวัดสันตินิวาส

 

 
 
 

 

 ระเบียบการสมาคมวัดสันตินิวาส

 

 

     บทที่ 1. ชื่อสมาคม

           สมาคมนี้ชื่อ วัดสันตินิวาส และคณะกรรมการบริหารสมาคมมีที่ทำการอยู่ในเขต Haninge
 

 

     บทที่ 2. จุดประสงค์ (มุ่งหมาย)

 

           จุดประสงค์หรือเจตนารมย์ สมาคมนี้เป็นสมาคมอุดมการณ์ไม่ผูกพันกับการเมือง จุดประสงค์ ของสมาคมเพื่อส่งเสริมสนับสนุน การทำงานของวัดพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท ตามการ ดำเนินงาน (โดยการผลักดัน) ของมูลนิธิวัดสันตินิวาสในเขตอาราม Almvägen 11, 136 71 Haninge รายได้จากการจัดกิจกรรมต่างๆของสมาคม จะนำเข้าสู่มูลนิธิวัดสันตินิวาส


 

 

     บทที่ 3. สภาพสมาชิก

 

          ทุกๆท่านที่สนใจจะเข้าร่วมงานตามจุดประสงค์ของสมาคมสามารถสมัครเป็นสมาชิก ได้ สมาชิกซึ่งไม่ได้จ่ายค่าธรรมเนียมหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น(ตรงกัน ข้าม)ไม่ปฎิบัติตาม กฎระเบียบสมาคม สภาพสมาชิกจะสิ้นสุดลง การตัดสิทธิ์สภาพสมาชิกควรสิ้นสุดลงนั้น คณะกรรมการบริหารสมาคมเป็นผู้ตัดสินพิจารณาสมาชิกซึ่งไม่จ่ายค่าธรรมเนียม ต่อกันสองปี สมาคมควรพิจารณาตัดสินให้พ้นจากสภาพสมาชิก


 

 

 

 

        บทที่ 4. ค่าธรรมเนียมสมาชิก

           ค่าธรรมเนียมสมาชิก สมาคมเป็นผู้ตัดสินกำหนดค่าธรรมเนียมในวาระการประชุมประจำปี
 

 

        บทที่ 5. หน้าที่และการปฎิบัติงานประจำปี (รวมถึงการกำหนดแผนงาน)

           การปฎิบัติงานประจำปีของสมาคมและการทำรายงาน การบัญชีประจำปีให้เป็นไปตาม ระยะเวลาสิ้นสุดของปฎิทินปี

 

 

        บทที่ 6. การบริหารงาน

 

           การบริหารงานนั้น เป็นการบริหารแบบองค์กร(ทั้งคณะบริหาร) และรับผิดชอบต่องาน (นโยบาย) ของสมาคมให้เป็นไปตามกฎข้อระเบียบและคำสั่งของสมาคม  คณะกรรมการบริหารสมาคมจะประกอบด้วยบุคคล โดยปรกติอย่างน้อย 7 ท่านและไม่เกิน11 ท่าน ซึ่งรวมพระภิกษุสงฆ์วัดสันตินิวาสด้วยอย่างน้อย 3 รูป การเลือกคณะกรรมการบริหาร สมาคมเลือกทุกๆ 2 ปี คณะกรรมการบริหารสมาคมแต่งตั้งประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก และคณะกรรมการอื่นๆตามความเหมาะสมของการบริหารงาน โดยแบบแผนอันพึงปฎิบัติ จะนิมนต์อาราธนาท่านเจ้าอาวาสเป็นประธานสมาคมโดยตำแหน่ง  การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ประธานจะเป็นผู้เรียกประชุม คณะกรรมการมากกว่า กึ่งหนึ่งในวาระการประชุมนั้นๆถือว่าเปิดสมัยประชุมและลงมติได้ การตัดสินลงมติใดๆของ คณะกรรมการบริหารสมาคมถือเอาเสียงข้างมาก ถ้ามีเสียงเป็นกึ่งหนึ่งหรือเท่ากันให้ประธาน เป็นผู้ลงคะแนนเสียงตัดสินชี้ขาด คณะกรรมการบริหารสมาคมมีหน้าที่รับผิดชอบ การจัดการประชุมและบันทึกบอกรายการ การประชุมนั้นเป็นลายลักษณ์อักษรภาคภาษาสวีดิช


 

 

          บทที่ 7. การตรวจสอบบัญชีสมาคม

 

            การตรวจสอบบัญชีสมาคมคณะกรรมการบริหารสมาคมมีสิทธิ์และหน้าที่ ขอตรวจสอบบัญชี อย่างต่อเนื่อง(เป็นระบบ) หรือออกคำสั่งเลือกผู้ทำบัญชีนั้นๆการทำรายงานบัญชีโดยลายลักษ์ อักษรจะมีการส่งมอบและรายงานชี้แจงต่อในคราวลงมติ เลือกคณะกรรมการสมาคมประจำปี


 

 

          บทที่ 8. การลงมติของสมาคม

 

            การลงมติใดๆของสมาคม เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารทั้งองค์กร ใน วาระการประชุมสามัญและวิสามัญการประชุมสามัญประจำปีกำหนดให้มีขึ้นก่อนสิ้น เดือนเมษายน ตามวันและเวลาซึ่งคณะกรรม  การบริหารเป็นผู้กำหนด การเรียกประชุม(ประจำปี) กำหนดเลือกคณะกรรมการบริหาร สมาคม จะต้องแจ้งให้สมาชิกทราบอย่างช้า 2 สัปดาห์หรือ 14 วัน ก่อนถึงกำหนดวันประชุม


 

            การสรุปผลงาน การทำรายงานการปฎิบัติงาน และบริหารงานสมาคม การตรวจสอบบัญชีต้อง ให้แล้วเสร็จ 2 สัปดาห์หรือ 14 วัน ต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมก่อนถึงวันประชุมสามัญ ประจำปี


 

   การประชุมสามัญประจำปีของสมาชิกควรมีขั้นตอนการปฏิบัติดังต่อไปนี้คือ


 
 

            1. การเปิดประชุม


 
 

            2. กำหนดให้มีการตรวจสอบจำนวนสมาชิกตรงตามทะเบียนบัญชีรายชื่อสมาชิก ในวาระการ ประชุมสามัญประจำปี


 
 

            3. ให้มีการสอบถามสมาชิกในที่ประชุมว่าได้รับการแจ้งข้อมูล ข่าวสารหรือการบอกกล่าวหรือการประชาสัมพันธ์อย่างถูกต้องหรือไม่ ในการให้มาประชุมตามวันเวลาดังกล่าว


 
 

            4. มีการเลือกประธานและเลขานุการในการประชุม


 
 

            5. เลือกบุคคล 2 ท่าน เพื่อจดบันทึกตรวจทานการประชุม และทำหน้าที่เป็นผู้นับเสียงการ ลงคะแนนของสมาชิก


 
 

            6. กำหนดเสนอหัวข้อการประชุม


 
 

            7. คณะกรรมการกล่าวรายงานสรุปผลงานประจำปีที่ผ่านมา และกล่าวรายงานเกี่ยวกับการเงิน


 
 

            8. ผู้ตรวจสอบบัญชีเสนอรายงานการตรวจสอบบัญชีประจำปี


 
 

            9. ที่ประชุมกล่าวรับรองการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารสมาคมของปีที่ผ่านมา


 
 

            10. กำหนดตกลงจำนวนสมาชิกในคณะกรรมการบริหารสมาคม


 
 

            11. เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม กำหนดให้มีการเลือกทุกๆ 2 ปี


 
 

            12. กำหนดจำนวนผู้ตรวจสอบบัญชี


 
 

            13. เลือกผู้ตรวจสอบบัญชี


 
 

            14. เลือกกรรมการสรรหา 2 ท่าน เพื่อสรรหาบุคคลที่จะมาเป็นคณะกรรมการบริหารในคราว ต่อไป และ 1 ใน 2 ท่านนี้สามารถทำหน้าที่แทนกันได้


 
 

            15. กำหนดค่าสมาชิกในวาระการประชุมสามัญทุกๆ 2 ปี


 
 

            16. ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการบริหารสมาคม


 
 

            17. ข้อเสนอและความคิดเห็นจากสมาชิก


 
 

            18. ปิดการประชุม


 

 

         บทที่ 9. การเสนอข้อคิดเห็น

            สมาชิกที่ประสงค์จะให้มีการพิจารณาข้อเสนอแนะจะต้องส่งข้อเสนอแนะนั้นเป็น ลายลักษณ์ อักษรอย่างช้าก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ในปีเดียวกันของการประชุมสามัญประจำปี  ข้อเสนอโดยทั่วไปจากสมาชิก และคำชี้แจงต่อข้อเสนอของคณะกรรม การบริหารสมาคมโดย ลายลักษณ์อักษรต้องมีไว้และขอดูได้จากเลขาสมาคม อย่างช้าสุดไม่เกิน 14 วันก่อนการ ประชุมสามัญประจำปี

 

 

          บทที่ 10. การประชุมวิสามัญ

 

           การประชุมวิสามัญนั้นจะจัดให้มีขึ้นได้จะต้องมีสมาชิก 1 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมดโดยเขียน เป็นลายลักษณ์อักษร คณะกรรมการบริหารและผู้ตรวจสอบบัญชีมีสิทธิ์และหน้าที่เรียกประชุม ได้ในประกาศ(จดหมาย) การแจ้งข่าวการประชุมนั้นจะต้องมีข้อถามหรือข้อเสนอและลำดับการ ประชุมจากข้อ 1 ถึง 6 ตามปรกติเช่นเดียวกับแบบฟอร์มการประชุมสามัญประจำปี และจะไม่มี การลงมติใดๆต่อข้อซักถามของสมาชิกในวาระการประชุม การส่งข่าว(จดหมาย) จะต้องส่งให้ ถึงสมาชิกอย่างน้อยเป็นเวลา 2 สัปดาห์ หรือ 14 วัน ก่อนวาระการประชุม การบันทึกการ ประชุม การบันทึกวาระการประชุมให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับบทที่ 6 ในระเบียบการนี้


 

 

         บทที่ 11. ผู้มีสิทธิ์ในการใช้เสียงเลือกตั้ง

 

              ในวาระการประชุมสามัญประจำปีนั้นสมาชิก 1 คน มีสิทธิ์ต่อ 1 เสียง สมาชิกนั้นต้องจ่าย ค่าธรรมเนียมสมาชิกมาแล้วอย่างน้อย 7 วันก่อนถึงวันประชุม

ประธาน เป็นผู้ออกเสียงตัดสินหากการลงคะแนนเสียงนั้นเป็นกึ่งหนึ่ง กรณีการเลือกตัวบุคคล ถ้ามีเสียงเท่ากันให้ใช้วิธีการจับฉลาก การลงมติหรือการลงคะแนนเสียงแต่ละครั้งให้ถือเอา เสียงข้างมากเป็นการตัดสิน ยกเว้นการยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงระเบียบการสมาคมจะต้องมี เสียงเป็นเอกฉันท์  ไม่อนุญาตให้ออกเสียงและมอบอำนาจในการออกเสียงแทนกัน


 

 

         บทที่ 12. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขและเพิ่มเติมระเบียบการสมาคม 

 

              การเปลี่ยนแปลงระเบียบการนั้นจะเปลี่ยนไม่ได้ หากการลงมติไม่เป็นเอกฉันท์(จะมีเสียงหนึ่ง เสียงใดคัดค้านไม่ได้) ฉะนั้นการลงมติจะกระทำได้ 2 ครั้งติดต่อกันในวาระการประชุมสามัญ และวิสามัญและการลงมติในการประชุมวิสามัญครั้งหลังนั้นจะต้องมีผู้ออกคะแนน เสียงเป็น 3 ใน 4 ของสมาชิกที่เข้าประชุมทั้งหมด วาระการประชุมนั้นจะต้องมีระยะห่างกันอย่างน้อย 30 วัน นับตั้งแต่การประชุมสามัญเกิดขึ้น ข้อเสนอแก้ไขการเปลี่ยนแปลงระเบียบการสมาคม จะต้องแจ้งให้สมาชิกทราบพร้อมกับการเรียกประชุม


 

 

         บทที่ 13. การยกเลิกสมาคม

 

                          การตัดสินยกเลิกสมาคม โดยชอบธรรมนั้นสมาชิกจะต้องมีคะแนนเสียงนับได้อย่างน้อย 3 ใน 4 ของจำนวนสมาชิก ในวาระการประชุมสามัญและวิสามัญ และการจัดการประชุมทั้งสอง วาระนั้นต้องเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 30 วัน


 

                          การ ประชุมสามัญนั้นจะต้องมีข้อนำเสนออย่างแจ้งชัด ต่อจุดประสงค์ของการยกเลิกสมาคม และการประชุมวิสามัญที่ตามมานั้น จะต้องมีการระบุอย่างชัดแจ้งว่าสมาคมจะนำทรัพย์สินไป ใช้จ่ายอย่างไรโดยการตกลงยินยอมตามจุดประสงค์ของการลงมติในสมาคม

 

THAILAND

Sweden Time

Thailand Time

GooGle Translate

enfrdeitptruessv

วีดีโอธรรมะ

Copyright © 2017. Wat Santinivas, Almvägen 11, 136 71 Vendelsö, Sweden วัดสันตินิวาส สวีเดน